Photograph © Elizabeth Williams Bushey - red poppy, NY

Photograph © Elizabeth Williams Bushey – red poppy, NY